قربانیان حمله اتمی هیروشیما، نگران پیامدهای حضور زلنسکی در اجلاس گروه ۷


تهران – ایرنا – حضور ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در اجلاس گروه ۷ در هیروشیما در ژاپن، توجه جهانی را به تهاجم روسیه به کشورش جلب کرده است و از سویی قربانیان حمله اتمی هیروشیما اکنون نگران پیامدهای خطرناک حضور وی در این اجلاس هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85117385/%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%84%D9%86%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3منبع: https://www.irna.ir/news/85117385/%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%84%D9%86%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3