لزوم گسترش المپیادهای علمی در سراسر کشور

معاون استعدادیابی سازمان ملی و پرورش استعداد‌های درخشان: جلوه بیرونی المپیاد مدال هایش است، ولی المپیاد موثر این است که چقدر توانسته یک حرکت علمی به وجود آورد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3884952/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1