ماهنامه آموزشی برای والدین در جشن شکوفه ها


معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: در ماهنامه ای که فردا در جشن شکوفه ها به والدین دانش آموزان کلاس اولی تقدیم می شود ، آموزش هایی درباره زبان آموزی و خواندن داستان ارائه شده است تا دانش آموزان از نوشتن رونویسی های زیاد و آموزش سطحی دور شوند .

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3982392/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7

  انتقاد وزیر علوم از قوانین محدود کننده اساتید/تدوین دستورالعمل استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی