متقاضیان شرکت در فراخوان جذب هیات‌علمی وزارت بهداشت بخوانند

همچنین بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیات‌علمی آمده است، شرکت در فراخوان سایر مؤسسه‌ها صرفا با کسب موافقت مؤسسه مبدا میسر است.

به گزارش ایسنا، ماده ۱۴ آیین‌نامه ادارای و استخدامی وزارت بهداشت به «مؤسسه می‌تواند بخشی از نیاز خود به هیات‌علمی را از طریق به‌کارگیری افراد دارای تعهد خدمت قانونی به وزارتخانه یا مؤسسه و همچنین افراد مشمول قانون نحوه تامین اعضای هیات‌علمی به صورت قراردادی تامین کند. این قرار داد، هیچ‌گونه تعهد استخدامی برای مؤسسه ایجاد نخواهد کرد.» اشاره می‌کند. 

همچنین بر اساس بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۴ آیین‌نامه اداری استخدامی دارندگان دانشنامه تخصصی (بورد) یا فوق تخصصی که تعهدات خود را به عنوان کادر درمانی انجام می‌دهند، پس از انجام حداقل یک‌سال خدمت به پیشنهاد دانشگاه/دانشکده و تایید کمیسیون مشترک معاونان آموزش و درمان وزارتخانه مبنی بر موافقت با انجام مابقی تعهدات به صورت هیات‌علمی، می‌توانند مابقی تعهدات خود را به صورت هیات‌علمی بگذرانند این افراد در صورت تمایل می‌توانند در فراخوان، شرکت و مراحل جذب را نیز طی کنند.

بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۴ آئین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی شرکت در فراخوان جذب هیات علمی برای «مشمولین قانون نحوه تامین هیات علمی» )سرباز هیات علمی(، با رعایت مفاد تبصره ۲ این ماده، پس از اتمام دوره ضرورت میسر است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050301794/%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF

همچنین دارندگان دانشنامه تخصصی(بورد) یا فوق تخصصی که تعهدات خود را به عنوان کادر درمانی انجام می‌دهند، پس از انجام حداقل یک‌ سال خدمت به پیشنهاد دانشگاه/دانشکده و تایید کمیسیون مشترک معاونان آموزش و درمان وزارتخانه مبنی بر موافقت با انجام مابقی تعهدات به صورت هیات‌علمی، می‌توانند مابقی تعهدات خود را به صورت هیات‌علمی بگذرانند این افراد در صورت تمایل می‌توانند در فراخوان، شرکت و مراحل جذب را نیز طی کنند.

  ابلاغ ورود مستقیم از کارورزی به رزیدنتی در ۳ رشته تخصصی

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام مرکز جذب و امور اعضای هیات‌علمی و نخبگان وزارت بهداشت، متعهدان خدمت در فراخوان سایر دانشگاه‌ها/دانشکده‌ها که متقاضی شرکت در فراخوان سایر مراکز آموزشی هستند، می‌بایست موافقت از دانشگاه یا دانشکده محل تعهد را به دست بیاورند. سربازان هیات‌علمی پس از اتمام دوره خود می‌توانند در فراخوان جذب شرکت کنند. 

مرکز جذب و امور اعضای هیات‌علمی و نخبگان وزارت بهداشت با استناد به ماده ۱۴ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیات‌علمی توضیحاتی درباره «متعهدان خدمت متقاضی شرکت در فراخوان جذب هیات‌علمی» توضیحاتی ارائه داد.