متمرکز شدن بر تربیت معلم، برنامه تحولی آموزش و پرورش است

وزیر آموزش پرورش گفت: متمرکز شدن بر تربیت معلم و توانمندی معلمان فعلی برنامه تحولی آموزش و پرورش در مسیر پیش‌رو است و این مسئله در رهنمود‌های مقام معظم رهبری کاملا مشهود است.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3952863/%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

  تقویم آموزشی دانشگاه تربیت مدرس اعلام شد/آغاز کلاس‌های آموزشی دانشجویان از اول مهر