مدارس هنگام ثبت نام ، شهریه دریافت نمی کنند

رئیس ستاد ثبت نام آموزش و پرورش گفت : مدارس در هنگام ثبت نام ، هیچ شهریه ای دریافت نمی کنند و کمک مالی خانواده ها در طول دوره تحصیلی برای تأمین هزینه های مدارس، اختیاری است.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3896243/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF