مدرسه بستری مناسب برای ساخت آینده کشور است

وزیر آموزش و پرورش گفت : مدرسه بستری مناسب برای ساخت آینده کشور است و هر کار بزرگی که در عرصه‌های مختلف کشور اثر داشته باشد را باید از مدرسه شروع کرد .

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3919809/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3919809/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA