مدرسه محل تحقق تمام رویا‌های توسعه و پیشرفت ایران


وزیر آموزش و پرورش در نشست تخصصی معاونان، مشاوران، مدیران کل و دبیران شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان‌های سراسر کشور، گفت: اگر اقتصاد قوی، فرهنگ قوی و جامعه‌ای قوی میخواهیم باید از آموزش و پرورش حمایت کنیم.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4010227/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

  پایان فرصت مجدد ثبت‌نام ۲ آزمون وزارت بهداشت