مردم تهران با شهدای مدافع حرم وداع می‌کنند


مراسم وداع با پیکر‌های شهدای مدافع حرم تازه شناسایی شده امروز عصر در معراج شهدای تهران برگزار می‌شود.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4075607/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4075607/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF