مظفر: آینده قوی در گرو مدرسه قوی است


مشاور وزیر آموزش و پرورش افزود: امسال با شعار مدرسه قوی ایران قوی دنیای آینده را از مدرسه شروع می‌کنیم و آینده قوی در گرو مدرسه قوی است.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3989542/%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA