معرفی شبکه‌های اجتماعی رسمی وزارت آموزش و پرورش


بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش شبکه‌های اجتماعی متعلق به این وزارت، سریعترین و بهترین، راه ارتباطی بین خانواده بزرگ نظام تعلیم و تربیت است.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4010319/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4010319/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4