مقاله استاد دانشگاه شریف در معتبرترین مجله انجمن فیزیک آمریکا منتشر شد

مقاله دکتر مصطفی کرمی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی و علم‌ مواد دانشگاه صنعتی شریف و محققان همراه او در مجله معتبر فیزیکال ریویو لترز PRL منتشر شد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4208500/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

  افزایش تعداد گروه‌های آزمایشی کنکور ۱۴۰۳