مهلت انتخاب کد شغل محل آزمون استخدامی آموزگاران ابتدایی و استثنایی


وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه ای اعلام کرد،داوطلبان واجد شرایط نتایج نهایی آزمون استخدامی ویژه رشته‌های شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی سال ۱۴۰۱ در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش نسبت به انتخاب کدشغل محل اقدام کنند.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4010512/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%AF-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8Cمنبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4010512/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%AF-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C