موفقیت دانش آموزان کشور در المپیاد جهانی ریاضی


دانش‌آموزان کشورمان در المپیاد جهانی ریاضی ۲۰۲۳ ژاپن موفق به کسب یک نشان طلا، چهار نشان نقره و یک نشان برنز شدند.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3914342/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8Cمنبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3914342/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C