میزبانی مدارس از بیش از ۱۶ میلیون دانش آموز


آموزش و پرورش امسال آمادگی پذیرش ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار دانش آموز را در حدود ۱۱۰ هزار مدرسه دارد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3986222/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3986222/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2