نمایشگاه کتاب در اعماق جنگل


نمایشگاه کتاب در اعماق جنگل در کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تهران برپا شد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4123879/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4123879/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84