واریز ۵۳۶ میلیارد ریالی به حساب فرهنگیان بازنشسته بهمن ۱۴۰۲ عضو صندوق ذخیره فرهنگیان


صندوق ذخیره فرهنگیان از واریز ۵۳۶ میلیارد و ۲۴۷ میلیون ریال به حساب اعضای صندوق که بهمن ۱۴۰۲ بازنشسته شدند، خبرداد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4183563/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DB%B5%DB%B3%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86