واگذاری سهام به فرهنگیان بازنشسته


مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: فرهنگیان بازنشسته برای اطلاع از وضع سهام یا ارزش مالکانه خود می‌توانند به سامانه صندوق ذخیره فرهنگیان مراجعه کنند.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4032418/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87

  اصلاحات جدید دفترچه دو آزمون«کاردانی به کارشناسی»و«کاردانی فنی‌وحرفه‌ای» منتشر شد