ورود سازمان تعزیزات به تخلفات در افزایش قیمت سرویس مدارس


سخنگوی سازمان تعزیرات به بازگشایی مدارس و بحث افزایش بی رویه قیمت سرویس دانش آموزان اشاره کرد و گفت: هنوز گزارشی مبنی بر گرانفروشی اعلام نشده است، اما معمولاً هر ساله تخلفات مربوط به گرانفروشی سرویس را داریم و رسیدگی می‌كنیم.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3990035/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3990035/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3