ورود ۲۵ هزار معلم جدید به مدارس از ابتدای آبان ماه


معاون برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش گفت: ۲۵ هزار معلم جدید از اول آبان وارد کلاس‌های درس می‌شوند و مسأله کمبود معلم برطرف خواهد شد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4024978/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B2%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87