وزارت علوم از نشست‌های تخصصی ایرانیان داخل و خارج از کشور حمایت ویژه می‌کند


معاون مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، همکاری با ایرانیان خارج از کشور را برای وزارت علوم حائز اهمیت دانست.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4076010/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4076010/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF