وزیر علوم بر مهارت‌محور شدن دانشگاه‌ها تاکید کرد


وزیر علوم گفت: مهارت‌محور شدن دانشگاه‌ها یکی از برنامه‌های مهم وزارت علوم است که در قالب برنامه هفتم در مجلس نیز در حال تصویب و بررسی است.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4001896/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF