پایان فرآیند مصاحبه دکتر معلمان تا دو ماه آینده


سرپرست دانشگاه فرهنگیان گفت: فرآیند ارزیابی‌ها و اعلام نتایج مصاحبه دکتر معلمان برای پذیرش در دانشگاه فرهنگیان در ماه‌های آتی پایان می‌پذیرد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4075971/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87