پیام وزیر آموزش و پرورش به مناسبت شهادت دانشجو معلم دانشگاه فرهنگیان

وزیر آموزش و پرورش به مناسبت شهادت «فائزه رحیمی» دانشجو معلم دانشگاه فرهنگیان در حادثه تروریستی کرمان در پیامی گفت:بی شک؛ انتقامِ سخت از دشمنان این مرزو بوم و خونخواهی از خونِ پاک این شهیده گرانقدر؛ با تربیتِ معلمان انقلابی، متعهد؛ متخصص و شایسته برای تربیت نسل آرمانی و ارزشمند خواهد بود.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4113549/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4113549/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86