کاظمی: ضرورت ارتقاء کیفیت آموزشی با اولویت مدارس دولتی است

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: رویکرد ستاد بازگشایی مدارس در مهر امسال ارتقاء کیفیت آموزش با اولویت قرار دادن مدارس عادی دولتی است.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3940247/%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3940247/%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA