کاهش آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان با کمک خانواده


معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش گفت: ما فقط متولی امر تربیت بدنی دانش آموز نیستیم، اگر می‌خواهیم آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهیم باید به سراغ خانواده برویم.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4073865/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4073865/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87