کلاس‌های درس به دلیل آلودگی هوا تعطیل نمی‌شود


وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه در زمان آلودگی هوا به هیچ عنوان کلاس‌های درس نباید تعطیل شود، گفت: گرچه موضوع صنعت و تولید بسیار مهم است، اما تعطیل یا غیر فعال کردن مدارس باید آخرین اولویت باشد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4052144/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4052144/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF