کم تحرکی و چاقی بیش از ۴۰ درصد دانش آموزان در برخی استان‌ها


معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش گفت: پنج سال قبل نرخ چاقی بین دانش آموزان ۳۰ درصد بود، اما اکنون در برخی استان‌ها از مرز۳۰ درصد عبور کرده است و در برخی استان‌ها بیش از۴۰ درصد از دانش‌آموزان با معضل چاقی و اضافه وزن روبرو هستند.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4009777/%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4009777/%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7