کنگره شعر حماسه غزه با حضور بیش از ۱۰۰ شاعر برگزار می‌شود


دبیر اجرایی کنگره سراسری شعر حماسه غزه گفت: کنگره سراسری شعر حماسه غزه مظلوم با حضور بیش از ۱۰۰ شاعر نوقلم و با تجربه برگزار می‌شود، تاکنون بیش از ۳۵۰ اثر از مناطق مختلف کشور دریافت شده است.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4060785/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF

  ظرفیت جذب ۲۰ هزار عضو هیات علمی در دانشگاه آزاد