گشایش اولین رویداد ملی سه گام در حوزه دست ساخته های چرمی


رویداد ملی سه گام در حوزه دست ساخته های چرمی با حضور مریم جلالی معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آغاز شد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3996927/%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D9%85%DB%8Cمنبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3996927/%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D9%85%DB%8C