گلریزان ساخت و تجهیز فضا‌های آموزشی با مشارکت بخش خصوصی استان هرمزگان


صنایع استان هرمزگان در جشن گلریزان ساخت و تجهیز فضا‌های آموزشی که برای نخستین بار در کشور برگزار شد، برای ساخت بیش از ۳۰۰ کلاس درس اعلام آمادگی کردند.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4011844/%DA%AF%D9%84%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D9%81%D8%B6%D8%A7%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4011844/%DA%AF%D9%84%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D9%81%D8%B6%D8%A7%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86