۷۰ درصد دانش آموزان در مدارس عادی دولتی تحصیل می کنند

معاون آموزش متوسطه با تأکید بر این‌که اولویت اصلی ستاد بازگشایی مدارس ، ارتقاء کیفیت آموزش در مدارس عادی دولتی است گفت : ۷۰ درصد دانش آموزان در مدارس عادی دولتی تحصیل می کنند .

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3943448/%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF